Wijkperspectief Kleur en karakter

Vraagstelling: 

De wijk Klarendal ligt tegen het centrum van Arnhem aan en werd tot het begin van deze eeuw gekenmerkt door een hoge werkeloosheid en veel drugsverslaafden.

Het wijkplatform Klarendal had behoefte aan een visie op de wijk, gezien vanuit het belang van Klarendal. Het zoeken was daarbij naar mogelijkheden om de in Klarendal voortdurend optredende cyclus van verbeteringen, gevolgd door terugval, te doorbreken.

Methode: 

In een open planvormingsproces heeft K3, in nauw overleg met het wijkplatform, de gemeente, de in wijk opererende woningcorporaties, bewoners en professionals, in fasen een wijkvisie opgesteld. Stap voor stap zijn eerste ruwe ideeën, zodra hiervoor voldoende draagvlak bleek, steeds verder uitgewerkt.

Resultaat: 

De wijkvisie geeft een visie op de mogelijke fysieke, sociale en economische ontwikkelingen over 10 -15 jaar, gezien vanuit de wijk. Belangrijke onderdelen van deze visie zijn het toegankelijker maken van de wijk, vooral vanuit de binnenstad van Arnhem, het opwaarderen van de oude hoofdstraat Klarendalseweg en het inpassen van ambachtelijke functies langs deze straat.

Woningcorporatie Volkshuisvesting heeft de visie krachtig omarmd en verder uitgewerkt. Dit heeft onder meer geresulteerd in de verplaatsing van het oude stationspostkantoor naar de vernieuwde entree van de wijk en de vestiging van inmiddels meer dan 50 modewinkels in het kader van 100%Mode.

Gerrit Breeman, directeur Volkshuisvesting Arnhem, zei het volgende: "Het project heeft in één klap veel problemen opgelost en bij alle betrokkenen een hoop energie opgeleverd. Het proces klopte op alle fronten en is het mooiste proces dat ik in mijn werk als corporatiedirecteur heb meegemaakt."

Naar aanleiding van de wijkvisie is K3 betrokken bij verschillende deelprojecten.

In 2011 heeft de vernieuwing van Klarendal de 1e prijs gewonnen in het kader van de nationale prijs voor renovatie de ´Gulden Feniks', met als thema gebiedsontwikkeling.

Inmiddels wordt door K3 gewerkt aan een nieuwe wijkvisie Klarendal 2021.