Wijkvisie 'Dorp in de Stad II'

Vraagstelling: 

De Geitenkamp ligt aan de rand van Arnhem op een sterk geaccidenteerd terrein. De Geitenkamp is een oude arbeiderswijk, gebouwd volgens de tuinstadgedachte. De wijk is grotendeels aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht en is in vergelijking met andere wijken in Arnhem erg op zichzelf gericht. Het wijkplatform Geitenkamp had behoefte aan een visie op de wijk, gezien vanuit het belang van de Geitenkamp. Het vermoeden bestond dat op meerdere terreinen het algemene gemeentelijke belang niet strookte met het wijkbelang.

Methode: 

In een open planvormingsproces heeft K3, in nauw overleg met het wijkplatform, de gemeente, de in wijk opererende woningcorporaties, bewoners en professionals, in fasen een wijkvisie opgesteld. Stap voor stap zijn eerste ruwe ideeën, zodra hiervoor voldoende draagvlak bleek, steeds verder uitgewerkt.

Resultaat: 

Het wijkperspectief geeft een visie op de mogelijke fysieke, sociale en economische ontwikkelingen over 10 -15 jaar, gezien vanuit de wijk. Op de jaarlijkse Geitenkampdag wordt de wijkvisie tegen het licht gehouden, worden de resultaten besproken en bijstellingen vastgesteld.

Reacties: 

Naar aanleiding van deze wijkvisie is in 2009 het wijkeconomische programma Geitenkamp-Gildenwijk gestart. K3 verzorgt hiervoor de coördinatie. Dit programma is in volle gang.