Wijkvisie Presikhaaf 2025

Vraagstelling: 

De stadswijk Presikhaaf ligt aan de oostzijde van Arnhem en aan de noordzijde van de Rijn. Het is een naoorlogse ruim opgezette wijk met goede voorzieningen.

De bij de wijk betrokken partijen hadden in het kader van het Wijk Actieplan (WAP) de gezamenlijke behoefte uitgesproken aan een visie op de wijk, gezien vanuit het belang van de wijk.

Methode: 

De wijkvisie is een coproductie van de gemeente Arnhem (opdrachtgever), de woningcorporaties Volkshuisvesting Arnhem, Vivare, Portaal en de gezamenlijke Wijkplatforms Presikhaaf Oost-West.

In een open planvormingsproces heeft K3, in samenwerking met Hans Oosterbaan, een wijkvisie opgesteld. Stap voor stap zijn eerste ruwe ideeën, zodra hiervoor voldoende draagvlak bleek, steeds verder uitgewerkt.

Er is een werkgroep en een klankbordgroep mee bezig geweest. Tevens hebben o.a. acht buurtgesprekken plaatsgevonden.

Resultaat: 

De “Wijkvisie Presikhaaf 2025, een complete woonwijk, groen en vol variatie”, is afgerond in september 2011 en moet vanaf nu de inspiratiebron en de toetssteen voor ontwikkelingen in de wijk vormen.