Blitsaerd

Vraagstelling: 

Aan de noordzijde van Leeuwarden langs de Bonkevaart, de locatie van de finish van de Elfstedentocht, was een monocultuur van agrarisch land. Dit gebied, in het fries aangeduid als het land “tusken Moark en Ie”, was aangemerkt als uitbreidingsgebied voor de stad Leeuwarden.

Methode: 

De monocultuur kan doorbroken worden door te streven naar een rijke diversiteit van landschapselementen met veel natuur en geringe bebouwing. Getracht moet worden om zoveel mogelijk in te spelen op aanwezige landschappelijke kwaliteiten, door deze te versterken tot grote groene kamers, brede bevaarbare watergangen, grote draslanden en zichtlijnen te behouden op kenmerkende elementen in de omgeving. Ook de oude verkavelingsrichtingen van voor de ruilverkaveling zouden geëerbiedigd moeten worden.

Resultaat: 

Dit heeft geresulteerd in een voornamelijk oost-west ontsluiting van zowel de wegen als de watergangen met daar tussen bebouwing in zeer lage dichtheid op veelal grote kavels in een aantal deelgebieden. Hierdoor blijft het weidse uitzicht met lange zichtlijnen en het gevoel van vrijheid behouden en ontstaat een geleidelijke overgang van het polderlandschap naar de bebouwing van aanpalende wijken. Uitzondering op deze verkaveling is de ronde havenkom in aansluiting op de bestaande ontsluiting en als stedelijke entree van het hele achterliggende gebied en tevens het bastion dat in het midden rond een archeologische vindplaats is gesitueerd als onderbreking van de lange lijnen en als begeleiding van de zichtlijnen naar de verderop gelegen Bullemolen. De overige deelgebieden zijn gekarakteriseerd door een groene kamers omzoomd door bomen, eilandjes in niet bevaarbaar water, wonen langs de Miedwei (hoofdonsluitingsroute) en wonen aan bevaarbaar water in afnemende kavelbreedte naar de stad toe.