De Weide

Vraagstelling: 

K3 is gevraagd om de woningen te ontwerpen voor het plangebied “de Weide” in Meerkerk.

Het onderliggende stedenbouwkundige plan riep echter nogal wat weerstand op bij de gemeente en omwonenden. De projectontwikkelaar was er ook niet onverdeeld gelukkig mee. Daarom is besloten om ook het stedenbouwkundig plan te herzien.

Methode: 

We hebben gezamenlijk met alle partijen en omwonenden een inventarisatie gemaakt van de knelpunten binnen het stedenbouwkundige uitgangspunt. Door middel van excursies en schetsen hebben we naar alternatieven gezocht. Door deze ongedwongen aanpak is een sfeer van cocreatie ontstaan wat kenmerkend is voor de verdere samenwerking.

Resultaat: 

Het plan kenmerkt zich door een orthogonale verkaveling die aansluit op de bestaande loop van sloten. Hierdoor kan er efficiënt verkaveld worden en is er ruimte voor fasering. De ruimtelijke structuur en kwaliteit wordt mede bepaald door een tweetal grote en bruikbare groene ruimtes. Het dorpse karakter is verder doorgezet in laanbeplanting en hagen. De architectuur en het materiaalgebruik sluiten hier op aan en parkeren vindt hoofdzakelijk plaats op eigen erf.

Een gevarieerd woningaanbod maakt het plan toekomstbestendig en speelt zo in op de huidige markbehoefte. Zo bevat het (senioren)appartementen, rijenwoningen, benedenbovenwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Verspringende rooilijnen en diepe achtertuinen die grenzen aan brede watergangen bieden privacy voor bewoners van zowel aangrenzende woningen als van de nieuwe wijk.

Reacties: 

Op de eerste presentatiedag voor belangstellenden waren er ruim 300 gegadigden voor 166 woningen en ondanks de crisis op de woningmarkt is zowel fase 1 als 2 gerealiseerd.