Wijkvisie Het Arnhemse Broek

Vraagstelling: 

De stadswijk Het Arnhemse Broek ligt aan de oostzijde van het centrum van Arnhem en aan de noordzijde van de Rijn. Vooral het isolement van de buurt Het Broek en in mindere mate het Statenkwartier is opvallend.

Het wijkplatform Arnhemse Broek had behoefte aan een visie op de wijk, gezien vanuit het belang van de wijk.

Methode: 

In een open planvormingsproces heeft K3, in samenwerking met Companen en in nauw overleg met het wijkplatform, de gemeente, de in de wijk opererende woningcorporaties, bewoners en professionals, in fasen een wijkvisie opgesteld. Stap voor stap zijn eerste ruwe ideeën, zodra hiervoor voldoende draagvlak bleek, steeds verder uitgewerkt.

Resultaat: 

Het wijkperspectief geeft een visie op de mogelijke fysieke, sociale en economische ontwikkelingen over 10 - 15 jaar, gezien vanuit de wijk.

Parallel aan deze wijkvisie is in 2009 het programma Buiten Gewoon Beter gestart. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt in het kader van dit programma op basisniveau gebracht. Grotere ingrepen vallen buiten het BGB-onderhoud, maar kunnen als Plusproject worden aangemeld. Voor structureel slechte plekken in de openbare ruimte, wordt dan een nieuw ontwerp gemaakt en uitgevoerd. K3 heeft dit Plus-proces begeleid met betrekking tot de schetsontwerpen en de contacten met de bewonersklankbordgroep.